กระจายกลาง ศ., อินทะกนก ป. ., หอมคำ อ. ., และ บุญเกต น. . “พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันโดยใช้สตอรี่ไลน์ผ่านไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เรื่องการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 269-80, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/241865.