วงษ์ฟูเกียรติ อ. “มะเร็งต่อมน้ำเหลืองทีเซลล์ ชนิด Subcutaneous Panniculitis-Like T-Cell Lymphoma: รายงานผู้ป่วย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 523-32, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243472.