คณึงเพียร ธ. ., ทะเรรัมย์ จ. ., และ เศลวัตนะกุล ส. . “ผลของกิจกรรมการระลึกถึงความหลังต่อความรู้สึกมีคุณค่าในตนเองในผู้สูงอายุ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 231-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/243599.