ยอดทอง ส. ., อุสาหะ ร. ., และ ภู่พัทธยากร อ. . “ความเครียดและการเผชิญความเครียดของมารดาวัยรุ่นครรภ์แรกหลังคลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 381-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244105.