อัมไพพันธ์ เ. ., และ เตชะนัดตา โ. . “การใช้สมุดบันทึกนมแม่เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ในทารกก่อนกำหนด : วิจัยทดลองแบบสุ่ม ควบคุมกลุ่มตัวอย่าง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 441-50, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244279.