กมลพันธ์ จ. . ., และ พิมพ์รัตน์ ว. . . “ปัจจัยที่มีผลต่อการฆ่าตัวตายของผู้ป่วย คลินิกให้คําปรึกษากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2020, น. 481-90, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/244297.