พิมพ์รัตน์ ว. . ., และ กมลพันธ์ จ. . . “ปัจจัยเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตายซ้ำในผู้ป่วยจิตเวชโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 739-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/247470.