นิยมทอง ช. . . “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดความรุนแรงของภาวะถอนพิษสุรา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 35, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2020, น. 595-04, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/248119.