เอมอิ่มอนันต์ อ. . ., คำประเสริฐ พ. . ., วทัญญูคุณากร น. . ., ชิยางคะบุตร ส. . ., และ ขจรนาม พ. . “การพัฒนาระบบการจัดการความปวดเฉียบพลันหลังการผ่าตัด แผนกศัลยกรรม โรงพยาบาลเลย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 227-3, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/249209.