บุษบงก์ น. “สถานการณ์และลักษณะของเด็กที่มีปัญหาพูดช้าในจังหวัดศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 55-62, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250190.