เปลี่ยนไธสง บ. . . ., ผิวผ่อง ร. . . ., ปลงรัมย์ ธ. . ., และ เงาศรี ว. . . . “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันชนิด STEMI ที่ได้รับการเปิดขยายหลอดเลือดหัวใจผ่านสายสวน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 63-76, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250194.