ศุกรเวทย์ศิริ พ. . “การพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ เขตเทศบาลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 149-58, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250490.