รักษาทรัพย์ ศ. ., สว่างวงศ์สิน ศ. ., และ สุริยะพันธ์ น. . “การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยจิตเภทพฤติกรรมรุนแรง ในโรงพยาบาลศรีธัญญา”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 159-68, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250491.