ธีระเดชากุล น., คำมุงคุล พ. ., และ เขียมรัมย์ ธ. . “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลกลุ่มผู้ป่วยฉุกเฉินระดับ 3 (Urgent) ในงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 1, เมษายน 2021, น. 191-05, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/250515.