สุขวนวัฒน์ ว., เศาจวุฒิพงศ์ ร. . ., และ ยมานันตกุล ป. . . “รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 375-89, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/251675.