ใจซื่อด., คำศิริรักษ์ณ., และ จันทะโคตรอ. “ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 251-64, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252827.