อัมไพพันธ์ ร. ., ยวงรัมย์ ภ. ., และ เงยวิจิตร ธ. . “การรักษาต่อมน้ำเหลืองที่คอในระยะยังไม่แพร่กระจายของผู้ป่วยมะเร็งช่องปากโดยการเฝ้าระวังผ่าตัด ฉายแสง และผ่าตัดร่วมกับฉายแสง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 357-66, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252852.