ขัตติยะ ส. ., แซ่ว่าง แ. ., และ จาวรัตนสกุล ว. . “ประสิทธิผลของการใช้นวัตกรรมเสื้อเย็นเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายในผู้ป่วยหลังผ่าตัดสมอง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. 427-36, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252862.