พิมพ์รัตน์ เ. . “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2021, น. (1), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/253159.