ห้าวหาญ จ. ., จันโทภาส พ. ., มยูขโชติ ศ. ., โสโสม บ. ., และ ศรีดาวเรือง ฉ. . “รูปแบบการพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนดตามกรอบมิติคุณภาพการบริการผู้คลอด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 503-11, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/255263.