ช่วงสกุล ณ. . “ผลการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ใช้ยาลิเทียม คลินิกจิตเวช โรงพยาบาลศรีสะเกษ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 36, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2021, น. 555-62, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/255305.