ก.ศรีสุวรรณ ก. . “ความถูกต้องของ FNA ในการวินิจฉัยโรคของก้อนที่ต่อมไทรอยด์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 391-9, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256249.