พงศ์ทิพากร ค. ., และ พงศ์ทิพากร ณ. . “ปัจจัยแสดงสาเหตุภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดที่ได้รับการวินิจฉัยล่าช้า ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 1-8, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/256961.