เศรษฐ์กวีพัฒน์ ป. . . “การแบ่งประเภททางโมเลกุลของมะเร็งเต้านมที่รับการผ่าตัดในโรงพยาบาลมหาสารคาม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 231-40, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257332.