ตระกูลเงินไทย ท. . “ประสิทธิภาพของโครงการ Capture the Fracture ในการรักษากระดูกต้นขาหักบริเวณสะโพกแบบนอกเยื่อหุ้มข้อในผู้สูงอายุ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 1, เมษายน 2022, น. 253-62, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/257335.