สุทธิพันธ์ น. . ., จุลรัมย์ ร., บทม์รัตน์ชยะกูร ณ. ., และ สุทธิพันธ์ ภ. . “การใช้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นดูแลแผลเรื้อรังในผู้ป่วยเขตรับผิดชอบ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 2 แห่ง จังหวัดบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2022, น. 431-40, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/258930.