บุญเต็ม ถ., นิยมวัน อ. ., กองเมืองปัก จ. ., และ สุขศรีศิริวัชร จ. . “ผลของกระบวนการเยี่ยมบ้านและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองระยะกลางในอำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 519-2, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260120.