เทียบกลาง ก. ., จันทร ธ. ., และ เลิศอนันต์สิทธิ์ เ. . “การศึกษาเพื่อหาความรุนแรงและปัจจัยที่มีผลต่อความรุนแรงของการติดเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยมะเร็ง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 599-07, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260245.