คงนันทะ ส. . “ปัญหาคุณภาพการนอนและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในพยาบาลโรงพยาบาลบ้านด่าน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 609-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260246.