เกษสุวรรณ ส. ., ลาวิณห์ น. ., รัตนานนท์ น. ., วงษาเนาว์ ส. ., โต๊ะซอ ส. ., และ คุ้มเพชร ท. . . “การพัฒนารูปแบบการเยี่ยมบ้านเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ในชุมชน”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, น. 739-47, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260386.