รักชื่อดี น. “ฉบับเต็ม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 37, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2022, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/260557.