รัศมียูงทอง ป. ., สุวรรณวงษ์ ย., พูลเพิ่ม ส., และ แจ่มหอม ส. “การพัฒนารูปแบบการจัดการเครือข่ายชุมชนเพื่อเสริมสร้างการมีส่วนร่วมด้านการสื่อสารความเสี่ยงสุขภาพของชุมชนรอยต่อชายขอบจังหวัดสระบุรี”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 187-99, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/261818.