เชาว์ไวย ส., พลทิพย์ ก., สืบสุนทร ว., ชาประดิษฐ์ จ., และ ต้นเกตุ ช. “ความสัมพันธ์ระหว่างความรอบรู้ด้านสุขภาพกับพฤติกรรมการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรัง ระยะที่ 1-2”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 11-20, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262445.