อัมไพพันธ์ เ., และ แทนคำ ด. “โครงการนำร่องตรวจคัดกรองการได้ยินเด็กทารกแรกเกิดทุกคนในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. 33-42, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262451.