พิมพ์รัตน์ เ. “บทบรรณาธิการ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 1, เมษายน 2023, น. (1), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262647.