อิงคไพโรจน์ น. “อาการทางคลินิกและผลลัพธ์การตั้งครรภ์ของสตรีตั้งครรภ์ที่ป่วยเป็นโควิด-19 ในโรงพยาบาลบุรีรัมย์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 425-3, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262671.