โรจน์จรัสไพศาล ว. . “ผลการรักษาภาวะต่อมพาราไทรอยด์ทำงานสูงด้วยการผ่าตัด 10 ปี ย้อนหลังในโรงพยาบาลสุรินทร์”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 349-57, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/262959.