แสงงาม ถ. ., จันทร์สม ป. ., บุรวงศ์ ส. ., ทองทรัพย์ ส. . ., ชัยยะเตชานนท์ ว. . ., ไชยมงคล ว. . ., จันทร์ดี ว. . ., และ บนขุนทด ป. . . “ปัจจัยทำนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของนักศึกษาพยาบาลมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 329-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/264885.