แก้วมะเริง ว. ., และ กิจจนศิริ ป. . “ผลของระบบสนับสนุนงานเตรียมยาด้วยคอมพิวเตอร์ที่พัฒนาขึ้นต่อความคลาดเคลื่อนทางยาในงานเตรียมสารอาหารทางหลอดเลือดดำและน้ำเกลือเฉพาะราย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 2, สิงหาคม 2023, น. 403-1, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/264891.