ฟังสูงเนิน อ., นุมานิต ร., ชมงาม ศ., ศิริวัฒนเมธานนท์ อ., และ บุตรดา โ. “การพัฒนารูปแบบการพยาบาลตามหน้าที่หลักทางคลินิก ในการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 627-38, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266724.