มีชนะ ป., ลัทธ์ธรรม ส., ต้นเกตุ ช., บนขุนทด ป., บุรวงศ์ ส., แสงงาม ถ., และ ไชยคำ ร. “ผลของโปรแกรมสนับสนุนญาติดูแลแบบเอื้ออาทรต่อความผาสุกของญาติผู้ดูแลผู้ป่วยมะเร็งระยะท้าย”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. 639-48, https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266730.