รักชื่อดี น. “สารบัญ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์, ปี 38, ฉบับที่ 3, ธันวาคม 2023, น. (2)-(3), https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/266996.