สุขวนวัฒน์วัจมัย, เศาจวุฒิพงศ์รุจิรดา, และ ยมานันตกุลปราชญาวติ. “รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ การทบทวนอย่างเป็นระบบ”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36, no. 2 (สิงหาคม 27, 2021): 375-389. ืบค้น ธันวาคม 4, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/251675.