ใจซื่อดิษฐพล, คำศิริรักษ์ณฐพร, และ จันทะโคตรอังศวีร์. “ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม”. วารสารการแพทย์โรงพยาบาลศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ 36, no. 2 (สิงหาคม 27, 2021): 251-264. ืบค้น ธันวาคม 5, 2021. https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252827.