1.
สุขวนวัฒน์ว, เศาจวุฒิพงศ์ร, ยมานันตกุลป. รูปแบบการส่งเสริมการออกกำลังกายในสตรีตั้งครรภ์ : การทบทวนอย่างเป็นระบบ. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. [ินเทอร์เน็ต]. 27 สิงหาคม 2021 [อ้างถึง 5 ธันวาคม 2021];36(2):375-89. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/251675