1.
ใจซื่อด, คำศิริรักษ์ณ, จันทะโคตรอ. ประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้านอีสานในการดูแลตนเองของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม. Med J Sisaket Surin Buriram Hosp. [ินเทอร์เน็ต]. 27 สิงหาคม 2021 [อ้างถึง 4 ธันวาคม 2021];36(2):251-64. vailable at: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/MJSSBH/article/view/252827