สำหรับผู้ตีพิมพ์ (Authors)

 1.  มีเอกสารผ่านการรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมของสถาบันที่ทำการวิจัยนั้น ๆ
 1.  งานวิจัยจะต้องไม่เคยตีพิมพ์ในวารสารใดมาก่อน และต้องไม่มีการส่งตีพิมพ์ที่ทับซ้อนในขณะอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณา หรือภายหลังการตอบรับตีพิมพ์จากทางวารสาร
 1. เนื้อหาในงานวิจัยจะต้องไม่ได้คัดลอกข้อมูลของผู้อื่นมา (plagiarism) หรือเขียนโดยทำให้เกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นผลงานของตนเอง โดยหากมีการอ้างอิงบทความจากผลงานวิจัยอื่นจะต้องมีการระบุแหล่งที่มา(citation) ในส่วนท้ายของบทความที่อ้างอิงทุกครั้ง
 1. ผู้นิพนธ์ทุกท่าน มีส่วนร่วมในการวิจัยจริง โดยผู้นิพนธ์ทุกท่านจะเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบต่อข้อมูลของรายงานที่ตีพิมพ์สู่สาธารณะ

 

สำหรับผู้ประเมินบทความ (Reviewers)

 1. มีหน้าที่รับผิดชอบในการประเมินผลงาน ที่ได้รับมอบหมาย และเป็นเรื่องราวที่ตรงตามความเชี่ยวชาญของตนเอง โดยการประเมินจะเน้นในแง่มุมของความสำคัญของบทความ ประโยชน์ที่ได้รับ ความถูกต้องและเหมาะสมของเนื้อหาบทความ ซึ่งข้อมูลทั้งหมดขณะที่ประเมินจะถือเป็นความลับ ไม่สามารถเปิดเผยสู่สาธารณะ แก่บุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้
 1. พิจารณาประเมินผลงาน ภายใต้ความยุติธรรม ไม่นำความคิดเห็นส่วนตัว ความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนาหรือการเมืองมาตัดสินผลงานของผู้อื่น แต่หากในกรณีที่มีเหตุให้มีผลประโยชน์ทับซ้อนใด ๆ ผู้ประเมินควรแจ้งทางบรรณาธิการและปฏิเสธการประเมินบทความนั้นเพื่อความเหมาะสม
 1.  ตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่น หากตรวจพบให้รายงานแก่บรรณาธิการวารสารทันที

 

สำหรับบรรณาธิการ (Editors)

 1. ดูแล ปรับปรุง แก้ไขข้อผิดพลาดของการตีพิมพ์ และรับรองคุณภาพของวารสาร ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของวารสาร
 1. ตรวจสอบความถูกต้องของผลงานของผู้นิพนธ์ พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อตีพิมพ์ลงวารสาร หรือถอดถอนผลงาน หลังจากผ่านกระบวนการประเมินบทความ
 1. หากมีข้อสงสัยในผลงาน ให้ติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อขอคำชี้แจง หรือหลักฐานประกอบเพิ่มเติมทันที โดยมุ่งเน้นให้มีสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นในรายละเอียดต่างๆ ของผลงาน
 1. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานผู้อื่น (plagiarism) ด้วยโปรแกรมที่น่าเชื่อถือ และมีกระบวนการดำเนินการที่ชัดเจนในกรณีที่ตรวจพบ โดยจะต้องเป็นผู้ติดต่อผู้นิพนธ์เพื่อขอคำชี้แจงทันที

           ข้อมูลของผู้นิพนธ์ และผู้ประเมินบทความจะถูกเก็บเป็นความลับ

 

General duties and responsibilities of Editors

หน้าที่แและความรับผิดชอบของบรรณาธิการ

Editors should be responsible for everything published in their journals. They should:

หน้าที่ของบรรณาธิการต่องานทั้งหมดที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร มีดังนี้:

 • strive to meet the needs of readers and authors;

. ดำเนินการให้ตรงตามความประสงค์ของผู้อ่านและผู้นิพนธ์

 • constantly improve the journal;

. ทำการปรับปรุงวารสารอย่างสม่ำเสมอ

 • ensure the quality of the material they publish;

. ทำการรับรองคุณภาพของงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

 • champion freedom of expression;

. สนับสนุนเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น

 • maintain the integrity of the academic record;

. คงไว้ซึ่งความถูกต้องของรายงานการศึกษา

 • preclude business needs from compromising intellectual standards;

. ปกป้องมาตรฐานทางปัญญาจากความต้องการทางธุรกิจ

 • always be willing to publish corrections, clarifications, retractions and apologies when needed.

. ทำการชี้แจงการแก้ไขด้วยความเต็มใจ การทำให้เกิดความกระจ่าง การถอน และการขออภัย หากจำเป็น