การพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค เทศบาลตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

Main Article Content

สำราญ ปะสีระวิเส
วิรัติ ปานศิลา
สงัด เชื้อลิ้นฟ้า

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ : เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กสู่มาตรฐานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคเทศบาล ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม


วิธีดำเนินการวิจัย : เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research)  โดยประยุกต์ใช้เทคนิคกระบวนการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคี (Technology of Particiption : TOP)  กลุ่มตัวอย่างคือนายกเทศมนตรีตำบล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการศูนย์เด็กเล็ก ครูพี่เลี้ยงเด็กและผู้ปกครองเด็ก


ผลการวิจัย : พบกลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 37 ปี หลังการพัฒนารูปแบบ กลุ่มตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมีระดับความรู้ในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในศูนย์เด็กเล็กอยู่ในระดับสูง และการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดโครงสร้าง และบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจนส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว สามารถติดตามประเมินผลสู่การพัฒนาต่อไป


คำสำคัญ : การพัฒนา, ศูนย์เด็กเล็ก, ปลอดโรค

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข. คู่มือการประเมินศูนย์เด็กเล็กปลอดโรค. โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย; 2554. Department of Disease Control. Evaluation Guide for Children with Disabilities. The Agricultural Co-operative Federation of Thailand., LTD ; 2011.

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น. สถานการณ์โรคที่เฝ้าระวังทางระบาดวิทยาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 7. กรมคบคุมโรค, 2561 : 23.

Junram, Sunthorn. Operation Model of Child care center in accordance With the disease-free Standards of child care centers, Ban Nongbok, Tambon puhtthaisong, puhtthaisong District, Buriram Province. Mahasarakham Hospital Journal, 2017 12(1),151-158.

เพ็ญประภา เบญจวรรณ. ผลการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่ : กรณีศึกษาศูนย์เด็กเล็กน่าอยู่โรงเรียนเทศบาล ๑ อ.เมือง จ.นราธิวาส. วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์, 2552 : 1(2), 126-140.

กาญจนวรรณ บัวจันทร์. ความสำเร็จในการดำเนินงานศูนย์เด็กเล็กปลอดโรคของศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปทุมธานี. วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ; 255 9: 27(2), 39-53.