การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการคลอดก่อนกำหนดในระยะคลอด : กรณีศึกษา 2 ราย

Main Article Content

กิติพร กางการ

บทคัดย่อ

ความเป็นมา : ภาวะความดันโลหิตสูงในสตรีตั้งครรภ์เป็นภาวะแทรกซ้อนทางสูติกรรมที่ส่งผลกระทบ รุนแรงต่อทั้งสตรีตั้งครรภ์และทารกในครรภ์ ซึ่งอาจทำให้สตรีตั้งครรภ์เกิดการชัก เกิดภาวะของโรคอื่นที่ร้ายแรงอย่างฉับพลัน ในขณะที่ทารกอาจเกิดภาวะ เจริญเติบโตช้าในครรภ์ของการคลอดก่อนกำหนดได้


วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้คลอดสำหรับพยาบาลห้องคลอดในการพยาบาลผู้คลอดในระยะวิกฤตจากภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์จนเกิดการคลอดก่อนกำหนด


วิธีดำเนินการศึกษา : เป็นกรณีศึกษาผู้คลอด 2 ราย ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ร่วมกับการคลอดก่อนกำหนดในระยะคลอด โรงพยาบาลชัยภูมิ


ผลการศึกษา : กรณีศึกษาผู้คลอดทั้ง 2 ราย ทำให้การบริหารจัดการดูแลรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะคุกคามผู้คลอดและทารกในครรภ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ผู้คลอดและทารกปลอดภัย  


สรุป : บทเรียนรู้จากกรณีศึกษาครั้งนี้ทราบได้ว่าการประเมินภาวะเสี่ยงของผู้คลอดตั้งแต่แรกรับไว้ในห้องคลอดเป็นสิ่งสำคัญ ในแต่ระยะของการคลอดได้รวดเร็วถูกต้องครบถ้วนสู่นำแนวปฏิบัติการพยาบาล สำหรับพยาบาลห้องคลอดในระยะวิกฤตจากภาวะแทรกซ้อนจากความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์จนเกิดการคลอดก่อนกำหนดอย่างเหมาะสมต่อไป


คำสำคัญ : การพยาบาล ความดันโลหิตสูงชนิดรุนแรงขณะตั้งครรภ์ การคลอดก่อนกำหนด


 

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

การอ้างอิงบทความ
ประเภทบทความ
Articles

เอกสารอ้างอิง

วิบูลย์ เรืองชัยนิคม. Expectant management of severe preeclampsia remote from term. ใน เอกชัย โควาวิสารัช, ปัทมา พรหมสนธิ, บุญศรี จันทร์รัชชกูล, บรรณาธิการ. วิกฤตการณ์ทางสูติกรรมที่รุนแรง. กรุงเทพฯ: บริษัท ทรี-ดี สแกน จำกัด;2555: 187-194.

สุรศักดิ์ จันทรแสงอร่าม. การดูแลรักษาผู้ป่วยครรภ์เป็นพิษขั้นรุนแรงที่อายุครรภ์น้อย.ใน: ธิตินันท์ ตัณสถิตย์, ประพนธ์ จารุยาวงศ์, บรรณาธิการ, การดูแลภาวะวิกฤติ ขณะเจ็บครรภ์คลอด. กรุงเทพฯ: บริษัท ธนาเพรส จำกัด; 2552:21-30.

พัญญู พันธ์บูรณะ. การพยากรณ์และการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด.ใน: อภิชาต จิตต์เจริญ, บรรณาธิการ, ใต้ร่มพระบารมีรามาธิบดี เพื่อสุขภาพของปวงประชา. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด; 2550:276-288.

สุพัตรา ศิริโชติยะกุล, ธีระ ทองสง. ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์.ใน: ธีระ ทองสง, บรรณาธิการ. สูติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: บริษัทลักษมีรุ่ง จำกัด; 2555:293-306.

นิตยา โรจนนิรันดร์กิจ, ปิยภรณ์ ปัญญาวชิร.การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด.ใน:อภิชาต จิตต์เจริญ, บรรณาธิการ, ใต้ร่มพระบารมีรามาธิบดี เพื่อสุขภาพของปวงประชา. กรุงเทพฯ: บียอนด์ เอ็นเทอร์ไพรซ์ จำกัด; 2550:291-294.

ปาริชาติ บัวหลวง. ผลของการส่งเสริมพลังอำนาจของมารดาต่อความเครียดและการแสดงบทบาทมารดาในการดูแลทารกคลอดก่อนกำหนดที่มีภาวะวิกฤต[การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2552.

วัจมัย สุขวนวัฒน์. การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูงเนื่องจากการตั้งครรภ์. ใน: มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, ดวงหทัย ศรีสุจริต, ปราชญาวตี ยมานันตกุล, ปราณี แสดคง, วัจมัย สุขวนวัฒน์, บรรณาธิการ. การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์:ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์. พิมพ์ครั้งที่. กรุงเทพฯ: บริษัท ยุทธรินทร์ การพิมพ์ จำกัด; 2551:106-136.

สุภาพ ไทยแท้. การพยาบาลผู้คลอดที่มีภาวการณ์เจ็บครรภ์และคลอดก่อนกำหนด: การพยาบาลสูติศาสตร์ภาวะผิดปกติในระยะคลอด.กรุงเทพฯ:พิมพ์สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย;2554:177-143.

ชเนนทร์ วนาภิรักษ์, ธีระ ทองสง. การเจ็บครรภ์คลอดและการคลอดก่อนกำหนด.ใน: ธีระ ทองสง, บรรณาธิการ. สูติศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่ 5. กรุงเทพฯ: บริษัทลักษมีรุ่ง จำกัด; 2555:221-228.

ศิริพร ขัมภลิขิต. คู่มือการวินิจฉัยการพยาบาล. กรุงเทพฯ: บุ๊คเน็ท ; 2542.

จารุณี อ่วมแดง. การพัฒนาแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะความดันโลหิตสูง ห้องคลอดโรงพยาบาลชัยภูมิ [การศึกษาอิสระปริญญาพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิต]. ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยขอนแก่น; 2556.

ตวงสิทธิ์ วัฒกนารา, ชาญชัย วันทนาศิริ. ความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์.ใน: ถวัลย์วงศ์ รัตนสิริ,ฐิติมา สุนทรสัจ, สมศักดิ์ สุทัศน์วรวุฒิ, บรรณาธิการ. สูติศาสตร์ฉุกเฉิน. พิมพ์ครั้งที่2.กรุงเทพฯ: ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยชุดที่11; 2555:76-88.

Piliitteri,A. Maternal and child health nursing: care of the childbearing and childbearing family. 4th ed. Philadelphia: Lippincott Williams& Wilkins. 2007.