กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กายภาพบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองหลังจำหน่ายจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน : กรณีศึกษา ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF